• ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದ ಅದೃಷ್ಟ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಚೀಲ ಇದ್ದಂತೆ.
- ೧೯:೦೪, ೨೨ ಮೇ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದ ಅದೃಷ್ಟ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಚೀಲ ಇದ್ದಂತೆ.
- ೦೭:೩೩, ೨೩ ಮೇ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.