ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್

  • ಹಾದಿ ಕ್ರಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಧೈರ್ಯವೇ ಹೊರತು ಅದೃಷ್ಟವಲ್ಲ. - ೦೫:೪೭, ೧೪ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.