• ಸಜ್ಜನರ ಕೋಪ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. - ೧೮:೨೨, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ನಂಬಿಕೆಯೇ ಜೀವನ, ಸಂದೇಹವೇ ಮೃತ್ಯು - ೦೬:೦೩, ೧೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಓದಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ ಮನುಷ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. - ೧೦:೩೪, ೧೯ ಮೇ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಭಾಗವತ ಓದಬಹುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನೇನೂ ಆಗದು. ದುರುಳರು, ಸದ್ಗುಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಬೀರುತ್ತಾನೆ. - ೦೭:೧೮, ೩೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದು.
  • ಕಲಿಯಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಜೀವಿಸಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದುದು. - ೦೫:೦೧, ೬ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.