ರೊನಾಲ್ಡ್‌ ರೇಗನ್‌

  • ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವನಷ್ಟೇ ಮಹಾನ್‌ ನಾಯಕನಲ್ಲ. ಇತರರು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಸಹ ಮಹಾನ್‌ ನಾಯಕ ಆಗಬಲ್ಲ. - ೦೫:೪೪, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.