• ನಮಗಿರುವ ಆತ್ಮಗೌರವ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ; ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. - ೦೪:೩೬, ೧೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.