• ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮಳಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಸ್ತಿ