• ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ನನ್ನಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. - ೦೨:೪೭, ೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.