ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್‌

  • ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕೋಪವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ; ಅದು ಹೋಯಿತು. ಶತ್ರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕೋಪವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಬೆಳೆಯಿತು. - ೦೬:೩೭, ೨೧ ಮೇ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.