• ಮನುಷ್ಯ ನಿರಾಸೆ, ನೋವುಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬಲ್ಲ. - ೧೭:೨೭, ೨೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.