• ವಿಶ್ವವೆಂಬುದು ಪುಸ್ತಕವಿದ್ದಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಪುಟ ಓದಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ೦೭:೩೪, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.