ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ
  • ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ.