ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

  • ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ.