ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್

ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾದದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಲು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಆವಶ್ಯಕ