• ರಕ್ತಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ದೊರೆಯುವ ಗೆಲುವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. - ೧೭:೧೪, ೨೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.