ಸಾ.ಶಿ.ಮರುಳಯ್ಯ

  • ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೆಳೆಯ ಔಷಧಿಯಾಗಬಹುದು. - ೦೬:೦೧, ೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.