• ಹೊಸ ಗುರಿ, ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಲಾರದಷ್ಟು ಯಾರೂ ಮುದುಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. - ೦೭:೩೮, ೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.