ಸುಭಾಷಿತ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಾವಳಿ

  • ಆಭರಣಗಳು ನೀರಿನಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ, ಆತ್ಮವು ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. - ೧೮:೪೫, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.