• ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. - ೦೮:೨೬, ೧೨ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.