ಸೋಮವಾರ 12ನೇ ಜನವರಿ 2015

  • ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಾನೆ ಸಾಧುವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? - ೧೮:೨೩, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.