ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್‌ ಗಾದೆ

  • ಕೆಲಸ ಇರುವವನನ್ನು ಒಂದು ಭೂತ ಕಾಡಿದರೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವನನ್ನು ಸಾವಿರ ಭೂತ ಕಾಡುತ್ತವೆ. - ೧೩:೦೬, ೧೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.