ಹೆನ್ರಿ ಮಿಲ್ಲರ್

  • ಜೀವನದ ಗುರಿಯೇ ಬದುಕುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು, ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ. - ೦೩:೫೨, ೨೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.