ಹೆರಾಕ್ಲೈಟಸ್ (Heraclitus) ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಕ್ ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ.

  • ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ.ಬದಲಾವಣೆ