• ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯ ಎಂದೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. - ೦೪:೫೯, ೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.